Rutiner for risikovurdering

Risikoen for å bli skadet i eller omkomme i brann påvirkes av flere forhold. En risikovurdering av en brukers situasjon bør inkludere alle forhold som påvirker brannrisiko.


Tilnærming

Enkeltmenneskets behov og boevne er ett av flere elementer som har betydning for risikoen for å bli skadet i eller omkomme i brann.

Tilnærmingen bør være at også fysisk miljø (inkludert tekniske tiltak) og sosial- og organisatorisk kontekst (kommunale tjenester, sosial kontakt, oppfølging fra pårørende mv.) fanges opp i analysen når tiltak skal utvikles og settes i verk. Faktorene menneske, bygning og sosialt og organisatorisk miljø henger sammen og påvirker hverandre.

Mange kommuner gjennomfører årlig brannsikkerhetssjekk hos mottakere av hjemmebasert omsorg. I tillegg til årlig gjennomgang, må det være rutiner som fanger opp endringer i helsetilstand og tjenestebehov slik at helse- og omsorgstjenesten er forsvarlig. Det er ikke tilstrekkelig med årlig gjennomgang. Vurderinger må gjøres fortløpende slik at endringer i behov fanges opp.

Eksempler på rutiner

Klikk på boksene nederst på siden for å se eksempler på rutiner for oppfølging fra ulike kommuner.

Sirkeldiagram

 

Relatert innhold